Karens Hus set fra Bispebjerg Bakke

Om Agendaforeningen

Hvad er Agendaforening Nordvest?

Initiativet udspringer af Agenda 21 (dagsorden for bæredygtighed i 21. århundrede), som blev vedtaget i Rio i 1992.
Foreningens medlemmer er borgere med interesse for miljøet.

Siden starten i 1998 har Agendaforeningen været aktiv i adskillige projekter i Københavns Bispebjerg-Nordvest bydel, f.eks. miljørigtige indkøb, rensning af giftgrunde med piletræer, kampagne for at fjerne skrotbiler i kvarteret, bytteuger på Genbrugsstationen, konkurrence om indsamling af aluminium samt ideer til løsning af trafikale problemer i området.

Foreningen har været en af hovedkræfterne bag etableringen af Miljøpunkt Bispebjerg, Brønshøj-Husum (senere nedlagt) og etableringen af andelskredsen omkring den økologiske andelsgård "Brinkholm".

Vi holder årstidsfester og kryddersnapse-møder. Fra 2011 har vi med støtte fra Bispebjerg Lokaludvalg arrangeret en lang række varierede åbne, gratis foredrag om miljø-emner og kurser i dyrkning. Efter foredragene er der som regel samvær over en kop kaffe – det giver mulighed for at udvide sit netværk i lokalområdet.

I 2017 har vi sat fokus på FN´s 17 verdensmål, som kan opfattes som en opdatering af Agenda 21. Disse mål gælder for alle lande og er forhandlet på plads mellem landenes regeringer. Se https://verdensbedstenyheder.dk/verdensmaal/

Vor vision er, at stedet, Karens Hus og have med et praktisk afsæt i økologi og biodiversitet, kan tjene som et samlingssted, med gensidig inspiration, fælles læring og vidensformidling.

Vi ønsker at udfolde et kreativt lokalt fællesskab med lavt ressourceforbrug.
Genbrug er en vigtig del af det lave ressourceforbrug.
Vort mål er at afprøve og demonstrere principper som arbejder mest muligt sammen med naturen i dyrkningen inspireret af ”permakultur”.

Ved at have højbede, som kan yde mere på mindre plads, levnes der plads i haven til natur med store træer, vilde planter og henfaldne træer, som er levested for svampe og insekter.
I et hjørne af haven udvikler vi et lille skovhaveområde med fokus på flerårige planter med spiselige afgrøder.

Vi inviterer naturen ind i haven og er ved at udvikle et lille solrigt og næringsfattigt område til dette! Se facebook: Mere liv på din egen grønne plet.
Vi er med i denne fælles bestræbelse sammen med fire andre steder omkring Utterslev Mose, hvor naturen inviteres ind.

Haven her ved Karens Hus er åben fredage ca. 11-15 hele året, hvor du kan komme ind og se stedet og få en snak om miljø, have og natur samt se vore praktiske resultater med genbrug, højbede, kompost og altankasser og vilde planter.

Desuden har vi vilde og ’tamme’ planteaflæggere i potter, som vi sælger billigt.

Hvordan finder du os? Adressen er Bispebjerg Bakke 8.
Se det på kortet hér via Google Maps

****************************************

Der er åbent i haven hver fredag året rundt 11-15 (undtagen på helligdage)
Andet kan aftales på tlf 26 53 80 91


Vedtægter for Agendaforening Nordvest, Bispebjerg Bakke 8

vedtaget på generalforsamlingen sø. 17. marts 2019

 

 

1.      Navn og hjemsted

2.      Formål

3.      Medlemskreds

4.      Økonomi

5.      Ordinær generalforsamling

6.      Ekstraordinær generalforsamling

7.      Bestyrelse

8.      Vedtægtsændringer

9.      Uenigheders afgørelse

10.   Foreningens opløsning

 

1.     Navn og hjemsted

Foreningens navn er ’Agendaforening Nordvest’, hjemsted Karens Hus, Bispebjerg Bakke 8, 2400 København N.V.

 

2.     Formål

Foreningens formål er at arbejde med Agenda 21, herunder en bæredygtig udvikling i Nordvestkvarteret og Københavns Kommune for at bidrage til en global udvikling i henhold til det internationale handlingsprogram ’Agenda 21’, vedtaget på FN’s konference om miljø og udvikling i Rio de Janeiro i juni 1992.

 

3.     Medlemskreds

Alle personer med tilknytning til Nordvest kan optages i foreningen.

Personligt ansvar ved aktiviteter i foreningens regi:

Al færdsel, ophold og aktivitet i Agendaforening Nordvests regi er på eget ansvar og risiko.

 

4.     Økonomi

4.1   Tegningsregel: Foreningen tegnes af formand og kasserer.

4.2   Medlemskontingent: Årligt medlemskontingent fastsættes på generalforsamlingen.

Øvrige tilskud. Såfremt Agendaforening Nordvest får stillet midler til rådighed, er bestyrelsen den
øverste myndighed til godkendelse og anvendelse af midlerne. Bestyrelsen kan ikke forpligte sig ud over
de eksisterende midler, der er stillet til rådighed gennem kontingent, tilskud, gaver eller andre
indtægter. Det enkelte medlem kan ikke drages personligt til ansvar. Grupper eller enkeltpersoner kan
søge om økonomisk støtte til lokale projekter. Hvert projekt er regnskabsmæssigt forpligtet over for
bestyrelsen.

4.3  Regnskab: Regnskabet følger kalenderåret.

 

5.     Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før med udsendelse af dagsorden. Forslag til vedtægtsændringer skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar. Dagsordensforslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

5.1   Dagsorden

Dagsordenen skal som minimum indeholde:

1.      valg af dirigent

2.      bestyrelsens beretning ved formanden

3.      Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab

4.      Fastsættelse af kontingent

5.      Valg af repræsentanter til bestyrelsen

6.      Valg af revisor og suppleant

7.      Indkomne forslag

8.      Eventuelt

 

5.2   Stemmeberettigede

Stemmeberettigede er de fremmødte A-medlemmer.

 

6.     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 1/3 af foreningens medlemmer. Indkaldelse med dagsorden skal udsendes senest 14 dage før afholdelsen. Bestyrelsen er forpligtet til at afholde den ekstraordinære generalforsamling senest 2 måneder efter begæringens modtagelse.

 

7.     Bestyrelse

Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 7 medlemmer samt 1-3 suppleanter, der vælges på den årlige generalforsamling. De kandidater, der får flest stemmer er valgt. Ved stemmelighed trækkes lod. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år, for suppleanter 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer. Sekretæren fungerer desuden som næstformand. Bestyrelsen aftaler løbende sin indbyrdes opgavefordeling. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Bestyrelsen behandler ansøgninger og bevillinger til miljøprojekter i Nordvest-kvarteret. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc grupper, der varetager konkrete projekter eller opgaver. Bestyrelsen forpligter sig til at holde mindst fire årlige foreningsmøder.

 

8.     Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer (A-medlemmer).

 

9.     Uenigheders afgørelse

Hvis der opstår uenighed mellem forening og et medlem, kan sagen ikke indbringes for domstolene, men skal afgøres ved en voldgift ifølge lov om voldgift nr. 181 af 24. maj 1972.

 

10.  Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan besluttes af mindst 2/3 af de stemmeberettigede. Alle aktiver overdrages efter afvikling af alle forpligtelser til en anden forening med beslægtet formål. Her har foreninger med tilknytning til Nordvest første prioritet.

 

Vedtægterne oprindelig vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. juni 1998, ændret på generalforsamling den 15. marts 2007, 27.marts 2012, 16.marts 2014, 22. marts 2015, 20.marts 2017 samt 17. marts 2019.